Tuesday, 6 March 2012

Kesalahan Sebutan

Kesalahan sebutan dalam bahasa Melayu sudah menjadi lumrah dalam masyarakat kita pada hari ini. Kesalahan bahasa ini bukan sahaja tertumpu kepada ejaan, malah sebutan turut menghadapi masalah kerana pengaruh bahasa Inggeris yang kuat. Sistem ejaan telah menetapkan bahawa sebutan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris hendaklah menurut sistem bunyi dalam bahasa Melayu. Berikut beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh penutur bahasa Melayu. Antaranya ialah :

Kata Kesalahan

Dialog           -              dai-log
Radio            -              re-di-o
Industri          -              in-das-tri


Kesalahan sebutan sering kali dilakukan oleh penutur akibat pengaruh bahasa asing yang tidak mudah lenyap dalam minda masyarakat. Sewajarnya, penyebutan bahasa perlu dibakukan agar bunyinya tidak dipengaruhi oleh bahasa Inggeris. Tambahan pula, sebutan bahasa Melayu yang dibakukan menunjukkan nilai sebenar bahasa tersebut.

No comments:

Post a Comment